Ông TRỊNH VĂN NGƯ
Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Kỹ sư cơ khí

 

 

 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân toán học

 

 

 

 

   

 

Ông TRẦN VĂN VƯỢNG
Phó Tổng Giám đốc

Kỹ sư cơ khí

ACCP NDT Level III

 

 

 

 

Ông ĐÀO QUANG TÙNG
Phó Tổng Giám đốc

Kỹ sư cơ khí
Kỹ sư Quản trị kinh doanh
Giám sát hàn CSWIP 3.1

Giám sát hàn CWI (AWS)

 

   

 

Bà ĐÀO THỊ THÚY NHUNG

Kế toán trưởng

Cử nhân kế toán

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Giám đốc Chất lượng

Kỹ sư cơ khí

ASNT NDT Level III

API 570, 510, 653

 

 

Ông NGUYỄN TRỌNG HƯỞNG

Giám đốc Kỹ thuật Hàng hải

Kỹ sư cơ khí

 

 

 

 

Ông CHỬ TÂN VIỆT

Giám đốc Xây dựng

Kỹ sư xây dựng

 

 

 

 

Bà VŨ THU HIỀN

Giám đốc Kinh doanh

Kỹ sư cơ khí

Cử nhân kế toán