1 Ông TRỊNH VĂN NGƯ Tổng giám đốc

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Kỹ sư cơ khí
2 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH Phó Tổng giám đốc Cử nhân toán học  
3 Ông TRẦN VĂN VƯỢNG Phó Tổng giám đốc

Kỹ sư cơ khí

ACCP NDT Level III
4 Ông ĐÀO QUANG TÙNG Phó Tổng giám đốc Kỹ sư cơ khí Kỹ sư Quản trị kinh doanh
5 Ông ĐỖ TUẤN ANH Phó Tổng giám đốc Kỹ sư cơ khí Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
6 Bà ĐÀO THỊ THÚY NHUNG Kế toán trưởng Cử nhân kế toán  
7 Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG Giám đốc chất lượng Kỹ sư cơ khí

ASNT NDT Level III; API 570, 510, 653, 936

8 Ông NGUYỄN TRỌNG HƯỞNG Giám đốc Kỹ thuật Hàng hải Kỹ sư cơ khí  
9 Ông CHỬ TÂN VIỆT Giám đốc Xây dựng Kỹ sư Xây dựng  
10 Bà VŨ THỊ THU HIỀN Giám đốc kinh doanh Kỹ sư cơ khí Cử nhân kế toán