Ông TRỊNH VĂN NGƯ

Chủ tịch HĐQT

 

 

 

 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

Thành viên HĐQT

 

 Ông TRẦN VĂN VƯỢNG

Thành viên HĐQT