• Giám sát thi công công trình xây dựng.
  • Giám sát gia công chế tạo.
  • Giám sát lắp đặt.
  • Giám sát công tác kiểm tra không phá hủy (NDT)
  • Giám sát đóng mới và sửa chữa tàu.
  • Giám sát sơn.
  • Giám sát hàn.
  • Và các dịch vụ giám sát khác theo yêu cầu khách hàng.