•            Đo độ dày tôn tàu theo quy phạm đăng kiểm trong nước và quốc tế như VR, DNV-GL, ABS,  Lloyd’s, BV,                          NK,KR…
  •            Khảo sát và đo độ dày theo chương trình đánh giá CAP, CAS
  •            Tính toán gia cường cho sườn hầm hàng theo tiêu chuẩn S31
  •            Tính toán gia cường cho vách ngang theo tiêu chuẩn S19
  •            Tư vấn, lập sơ đồ và kế hoạch sửa chữa cho Khách hàng.
  •            Dịch vụ UTM được chứng nhận bởi: DNV-GL, KR, BV, NK, LR, ABS, VR