I.        Các phương pháp kiểm tra cơ bản (Conventional NDT)

1.       Kiểm tra trực quan (VT)

2.       Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ bằng tia X, tia gamma  (RT)

3.       Kiểm tra siêu âm (UT)

4.       Kiểm tra thẩm thấu (PT)

5.       Kiểm tra hạt từ (MT)

6.       Đo độ dày bằng siêu âm (UTM)

7.       Đo độ cứng (HT)

8.       Kiểm tra rò rỉ (LT/ VCT)

9.       Nhận dạng hợp kim, xác định thành phần kim loại (PMI)

10.     Kiểm tra sai lỗi lớp sơn, lớp phủ (HoT).

11.     Kiểm tra nội soi (Borescope).

 

II.       Các phương pháp kiểm tra công nghệ cao (Advance NDT)

1.       Kiểm tra siêu âm màu 3 chiều (PAUT)

2.       Kiểm tra siêu âm 2 chiều (TOFD)

3.       Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ có khu vực kiểm soát an toàn nhỏ   (SCAR)  

4.       Kiểm tra siêu âm dải rộng (LRUT)

5.       Kiểm tra dòng điện xoáy xung (PEC) – Khảo sát ăn mòn dưới lớp bảo ôn hoặc bê tông

6.       Kiểm tra từ trường rò   (MFL) – Khảo sát ăn mòn đáy bể/bồn

7.       Kiểm tra dòng điện xoáy (ECT)

8.       Kiểm tra ống trao đổi nhiệt (ECT, RFT/NFT/MFL, IRIS)

8.1     Phương pháp dòng điện xoáy cho ống (ECT)

8.2     Phương pháp từ trường xa (RFT)

8.3     Phương pháp từ trường gần (NFT)

8.4     Phương pháp từ trường rò (MFL)

8.5     Phương pháp siêu âm đầu dò quay (IRIS)

9.       Kiểm tra khuyết tật và ăn mòn cấu kiện, thiết bị (ET, ECA)

10.     Kiểm tra phát xạ âm   (AET)

  11.     Kiểm tra tổ chức tế vi vật liệu (Replica) 

12.     Kiểm tra rò rỉ bằng khí Helium