I.        Các phương pháp kiểm tra cơ bản (NDT)

1.       Kiểm tra trực quan(VT).

2.       Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ bằng tia X, tia gama  (RT).

3.       Kiểm tra siêu âm (UT).

4.       Kiểm tra thẩm thấu (PT).

5.       Kiểm tra hạt từ (MT).

6.       Đo độ dày kim loại bằng siêu âm (UTM).

7.       Đo độ cứng (HT).

8.       Kiểm tra rò rỉ (LT/ VBT).

9.       Nhận dạng hợp kim, xác định thành phần kim loại (PMI).

10.     Kiểm tra sai lỗi lớp sơn (HoT).

11.     Kiểm tra nội soi (Borescope).

 

II.       Các phương pháp kiểm tra công nghệ cao

1.       Kiểm tra siêu âm màu ba chiều (PAUT).

2.       Kiểm tra siêu âm nhiễu xạ (TOFD).

3.       Kiểm tra chụp ảnh bức xạ khu vực kiểm soát nhỏ  (SCAR). 

4.       Kiểm tra siêu âm dải rộng (LRUT).

5.       Kiểm tra dòng điện xoáy xung (PEC).– Khảo sát ăn mòn dưới lớp bảo ôn

6.       Kiểm tra từ rò  (MFL). 

7.       Kiểm tra dòng điện xoáy  (ECT). 

8.       Kiểm tra siêu âm đầu dò xoay (IRIS).

9.       Kiểm tra từ trường xa  (RFT). 

10.     Kiểm tra phát xạ âm  (AET).

 11.     Kiểm tra tổ chức tế vi (Replica).