Sửa chữa, thay thế và lắp đặt các cấu kiện, thiết bị trong lĩnh vực dầu khí, nhiệt điện, tàu thủy và các      
        ngành công nghiệp khác.