• Các Quyết định công nhận và chứng chỉ: 

   -    VILAS 404 - ISO/IEC 17025 (Lĩnh vực: Cơ, Hóa, NDT)

   -    LAS-XD 269

   -    VR-LAB. 40

 

  • Phòng thí nghiệm thực hiện các phép thử được công nhận theo tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam: ASTM, ISO/BS/EN, JIS, AASHTo...