• Tư vấn xây dựng các hệ thống kiểm soát chất lượng cho nhà máy và dây chuyền sản xuất phù hợp theo các yêu cầu của  tiêu chuẩn / quy phạm quốc tế: ASME, DOT…
  • Tư vấn quản lý các dự án xây dựng và công nghiệp