Như thường lệ, theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PHATECO, ngày 22/03/16, Công ty PHATECO đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 9. Đại hội năm nay được tổ chức tại Phòng họp lớn - tầng 5 VP trụ sở chính của Công ty. Như tin đã đưa, VP trụ sở chính của Công ty PHATECO vừa được xây dựng và hoàn thành vào 28/12/2015 sau nhiều năm cố gắng và nỗ lực.

 

Đại hội đã diễn ra với sự tham dự của 15/27 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 82.200 cổ phần, chiếm 82,2% tổng số cổ phần đã phát hành.

 

 

Tại đại hội, ông Trịnh Văn Ngư - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016; Bà Vũ Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát đã đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

 

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết gồm 08 nội dung chính và ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty lãnh đạo, điều hành có hiệu quả nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016.

 

Đại hội đã thành công tốt đẹp với 100% số phiếu nhất trí tán thành. Chúng ta tin rằng, với sự đoàn kết tin tưởng của các cổ đông, sự định hướng, chỉ đạo sáng suốt của HĐQT và sự đồng cam cộng khổ, nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, PHATECO sẽ ngày càng phát triển vững chắc hơn nữa trong tương lai.

 

 

VŨ THỊ THU HIỀN