• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Chứng nhận NDT

  Ngày đăng: 08/01/2021

  TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN NDT VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP

  CERTIFICATION CENTER OF NONDESTRUCTIVE TESTING AND INSPECTION (PNIC)

  ISO/IEC 17024 – ISO 9712/ ASNT CP-106: Accredited by Bureau of Accreditation (BOA), Certification No. VICAS 055-PER

  Chương trình chứng nhận năng lực nhân sự thử nghiệm không phá hủy PCS/ISO9712 là một tùy chọn thích hợp cho các cá nhân đã được đào tạo phù hợp với các yêu cầu của ISO 9712 và ISO/TS 25107, đã có kinh nghiệm hành nghề. Đặc biệt, chương trình chứng nhận này, phù hợp cả tiêu chuẩn quốc tế ANSI/ASNT CP-106 và tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5868 cũng như tài liệu khuyến cáo số SNT-TC-1A của ASNT.
  Chương trình chứng nhận được thực hiện bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, là cơ hội cho tất cả các cá nhân (có hạn chế về tiếng Anh) mong muốn khẳng định năng lực của mình.

  PNIC khẳng định và cam kết ở cấp cao nhất về sự trung thực, khách quan và độc lập trong việc đánh giá và chứng nhận, đảm bảo rằng, các cá nhân được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia.

  Hệ thống chứng nhận đã được xây dựng phù hợp với ISO/IEC 17024/ ISO 9712 & ANSI/ASNT CP-106.

  Để đăng ký đào tạo và tư vấn đào tạo, xin liên hệ các đơn vị đào tạo:

  1. Phòng chất lượng đào tạo – Công ty PHATECO: qat@phateco.com và admin@phateco.com
  2. Để biết thêm thông tin chi tiết và chi phí đào tạo, click vào trang liên này

  Để được tư vấn và đăng ký trở thành Tổ chức đào đạo được công nhận hoặc ứng viên nộp đơn đăng ký thi lấy chứng chỉ theo Chương trình chứng nhận PCS/ISO9712, xin liên hệ:  

  1. Email: pnic@phateco.com
  2. Điện thoại: 0225 3 870 870
  3. Hotline: 0912262085

  CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN ĐƯỢC CÔNG BỐ NHƯ SAU:

  PCS-001 Chương trình chứng nhận PCS/ISO 9712 – Các yêu cầu chung về năng lực và chứng nhận nhân viên kiểm tra không phá hủy
  PCS-001 Appendix B1 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm siêu âm sản phẩm đúc
  PCS-001 Appendix B2 Chứng nhận nhân viên thử nghiệm bức xạ các sản phẩm đúc
  PCS-001 Appendix C1 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm siêu âm các sản phẩm mối hàn
  PCS-001 Appendix C2 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm chụp ảnh bức xạ các sản phẩm mối hàn
  PCS-001 Appendix C3 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm siêu âm nhiễu xạ cho các sản phẩm mối hàn giáp mép thép ferit
  PCS-001 Appendix D1 Chứng nhận nhân viên thử nghiệm siêu âm các sản phẩm rèn
  PCS-001 Appendix E1 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm hạt từ trong lĩnh vực kiểm tra tiền chế và trong quá trình hoạt động
  PCS-001 Appendix E2 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm thẩm thấu chất lỏng trong lĩnh vực kiểm tra tiền chế và trong quá trình hoạt động
  PCS-001 Appendix E3 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm trực quan trong lĩnh vực kiểm tra tiền chế và trong quá trình hoạt động
  PCS-001 Appendix E4 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm siêu âm sử dụng đầu dò mảng điều pha
  PCS-002 Gia hạn và chứng nhận lại các chứng chỉ Bậc 1 & 2
  PCS-003 Gia hạn và chứng nhận lại chứng chỉ Bậc 3
  PCS-004 Chấm điểm phần thi thực hành
  PCS-005 Hướng dẫn chuẩn bị các Quy trình NDT và hướng dẫn trong các bài thi
  PCS-006 Khiếu nại và kháng nghị
  PCS-007 Quyền truy cập không chính thức vào Tổ chức đánh giá được ủy quyền bởi các bên thứ ba.
  PCS-008 Yêu cầu đối với Tổ chức đánh giá được ủy quyền và Ban chứng nhận của PNIC
  PCS-009 Quy trình đánh giá của Đánh giá sự phù hợp và Chứng nhận / Xác minh Hệ thống Quản lý cho các Tổ chức đánh giá trình độ và đào tạo.
  PCS-010 Chấp thuận Tổ chức đào tạo NDT
  PCS-011 Quy định xây dựng ngân hàng đề thi, ra đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm và đáp án chính của mẫu thi thực hành (Chỉ ban hành nội bộ)
  PCS-012 Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản của PNIC (Chỉ ban hành nội bộ)
  PCS-L001 Danh mục tài liệu – Tình trạng ban hành
  PCS-L002 Các chứng nhận có sẵn
  PCS-L003 Các phân loại chứng nhận
  PCS-L004 Nhật ký kinh nghiệm trước khi chứng nhận
  PCS-L005 Quy trình kiểm tra thị lực và nhận biết màu
  PCS-L006 Quy tắc đạo đức cho người có chứng chỉ PCS/ISO9712
  PCS-L007 Đơn đăng ký thi lần đầu
  PCS-L008 Đơn đăng ký chứng nhận lại, thi bổ sung hoặc thi lại khi thi không đạt.
  PCS-L009 Đơn đăng ký chứng nhận, kinh nghiệm đạt được sau khi thi.
  PCS-L010 Đơn đề nghị ban hành chứng chỉ Bậc 2 cho người có chứng chỉ Bậc 3.
  PCS-L011 Đơn xin phê duyệt thi trễ / Trì hoãn gia hạn/tái chứng nhận
  PCS-L012 Miễn thi cho những người có chứng chỉ ngoài PCS/ISO9712.
  PCS-L013 Chấp nhận của thí sinh về các Quy tắc & Điều kiện của kỳ thi
  PCS-L014 Không thiên vị, Xung đột lợi ích, Không phân biệt đối xử, Bảo mật và Quyền sở hữu & Không tiết lộ
  PCS-L015 Sử dụng nhãn hiệu công nhận, biểu tượng và tham chiếu đến PSC/ISO9712
  PCS-L016 Thông báo kết quả xem xét đơn, ngày tổ chức thi và kết quả chấm thi
  PCS-L017 Quy định mã số nhận dạng PNIC của ứng viên và đánh số chứng chỉ PCS/ISO9712
  PCS-L018 Hướng dẫn người nộp đơn
  PCS-L088 Chi phí dịch vụ
  PNIC-M01 Sổ tay quản lý chứng nhận của PNIC
  PNIC-M01 Appendix A Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của PNIC (Chỉ ban hành nội bộ)

  TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG NHẬN

  Phòng chất lượng và đào tạo – Công ty PHATECO