• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Cơ khí

  • Sửa chữa, thay thế và lắp đặt các cấu kiện, thiết bị trong lĩnh vực Hàng hải, Dầu khí, Năng lượng, Hóa chất và các ngành công nghiệp khác.
  • Bảo dưỡng các nhà máy: Nhiệt điện, Lọc dầu, Đạm, Hóa chất…