• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Ban Giám đốc

  1 Ông TRỊNH VĂN NGƯ Tổng Giám đốc Kỹ sư cơ khí Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  2 Ông TRẦN VĂN VƯỢNG Phó Tổng Giám đốc Kỹ sư cơ khí ACCP NDT Level III
  3 Ông ĐÀO QUANG TÙNG Phó Tổng Giám đốc Kỹ sư cơ khí Kỹ sư Quản trị kinh doanh
  4 Ông ĐỖ TUẤN ANH Phó Tổng Giám đốc Kỹ sư cơ khí Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  5 Bà ĐÀO THỊ THÚY NHUNG Kế toán trưởng Cử nhân kế toán
  6 Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG Giám đốc Chất lượng Kỹ sư cơ khí ASNT NDT Level III; API 570, 510, 653, 936
  7 Ông NGUYỄN TRỌNG HƯỞNG Giám đốc KTHH Kỹ sư cơ khí
  8 Bà VŨ THỊ THU HIỀN Giám đốc Kinh doanh Kỹ sư cơ khí Cử nhân kế toán
  9 Ông TRẦN ĐỨC DUY Giám đốc KTCN Kỹ sư cơ khí