• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Khảo sát và đo độ dày tôn tàu

  •  Đo độ dày tôn tàu theo quy phạm đăng kiểm trong nước và quốc tế như DNV-GL, ABS,  Lloyd’s, BV,  NK, KR  VR, …
  •     Khảo sát và đo độ dày theo chương trình đánh giá CAP, CAS
  •     Tư vấn, lập sơ đồ và kế hoạch sửa chữa cho Khách hàng