• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Thí nghiệm

  • Các Quyết định công nhận và chứng chỉ: 

  –    VILAS 404 – ISO/IEC 17025

  –    LAS-XD 269

  –    VR-LAB. 40

   

  • Phòng thí nghiệm thực hiện các phép thử được công nhận theo tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam: ASTM, ISO/BS/EN, JIS, AASHTo…