• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  PHATECO holds its 10th Annual General Meeting

  Date Submitted 24/04/2019

  Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, với sự đoàn kết và tin tưởng của các cổ đông, sự định hướng, chỉ đạo sáng suốt của HĐQT cùng sự đồng cam cộng khổ, nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, PHATECO đã gặt hái được nhiều thành công và không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo công ăn việc làm & thu nhập cho người lao động, lợi nhuận cho doanh nghiệp và cổ tức cho các cổ đông.
  Ngày 24/03/2017, theo như quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PHATECO, Công ty PHATECO tiến hành tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên lần thứ 10.
  Đại hội đã diễn ra với sự tham dự của 21/29 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 216.830 cổ phần, chiếm 86.7% tổng số cổ phần đã phát hành.
  Tại đại hội, Ông Trịnh Văn Ngư – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 & phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017; Bà Vũ Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
  Đại hội đã thông qua nghị quyết gồm 08 nội dung chính và ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty lãnh đạo, điều hành có hiệu quả nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2017.
  Đại hội đã thành công tốt đẹp với 100% số phiếu nhất trí tán thành. Chúng ta tin rằng, với sự đoàn kết tin tưởng của các cổ đông, sự định hướng, chỉ đạo sáng suốt của HĐQT và sự đồng cam cộng khổ, nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, PHATECO sẽ ngày càng phát triển vững chắc hơn nữa trong tương lai.
  VŨ THỊ THU HIỀN