• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Ban kiểm soát

  1 Bà VŨ THỊ THU HIỀN Trưởng Ban kiểm soát
  2 Bà NGUYỄN THỊ NGUYỆT Thành viên Ban kiểm soát
  3 Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG Thành viên Ban kiểm soát