• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Hệ thống quản lý

  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  Hệ thống quản lý chất lượng của PHATECO theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do tổ chức DNV cấp chứng nhận.