• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Dịch vụ tiếp cận trong các ngành Công nghiệp

  • Tiếp cận bằng phương pháp leo dây: nhân sự được chứng nhận bởi tổ chức IRATA
  • Tiếp cận bằng phao bè: sử dụng trong việc khảo sát, đo độ dày tôn trong két dầu, két nước, bồn chứa…
  • Cung cấp nhân sự và vật tư giàn giáo theo tiêu chuẩn BS 1139 và EN74