• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Lịch sử hình thành và phát triển

  • 31/08/2006:     Thành lập Công ty với hình thức là Công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối 51%
  • 19/04/2007:     Thành lập VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh
  • 02/05/2008:     Thành lập VPĐD tại TP. Vũng Tàu
  • 06/06/2008:     Thành lập VPĐD tại TP. Hà Nội
  • 04/02/2010:     Trở thành Công ty cổ phần có Vốn góp của nhà nước là 29%
  • 04/08/2014:     Trở thành Công ty cổ phần với 100% vốn thuộc sở hữu của các cổ đông cá nhân

  PHATECO 15 năm hình thành và phát triển: