• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Phòng thí nghiệm công nghiệp và xây dựng

  • Gia công, thí nghiệm vật liệu và mẫu hàn.
  • Các Quyết định công nhận và chứng chỉ
   – VILAS 404-ISO/IEC 17025
   – LAS-XD 269
  • Phòng thí nghiệm thực hiện các phép thử được công nhận theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế: ASTM, ASME, ISO/BS/EN, JIS, AASHTO…