• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Tư vấn quản lý và tư vấn giám sát

  • Tư vấn quản lý dự án
  • Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho nhà máy và dây chuyền sản xuất phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế: ASME, DOT…
  • Tư vấn giám sát xây lắp các công trình
  • Tư vấn giám sát trong quá trình chế tạo, sửa chữa, lắp đặt thiết bị