• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Hội đồng quản trị

  1 Ông TRỊNH VĂN NGƯ Chủ tịch HĐQT
  2 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH Thành viên HĐQT
  3 Ông TRẦN VĂN VƯỢNG Thành viên HĐQT