• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Chứng chỉ cá nhân

  Ông Nguyễn Đức Dũng

  Chứng chỉ

  – ASNT NDT Level III (No.172351): RT, UT, MT, PT, ET, LT, VT, MFL, IR, NR, AE

  – API 570 – Piping Inspector (No.45937)

  – API 510 – Pressure Vessel Inspector (No.55092)

   API 653 – Above Ground Storage Tank Inspector (No.58134)

   API 936 – Refractory Personnel (No.70317)

  Ông Đào Quang Tùng

  Chứng chỉ

  – CSWIP 3.1 Welding Inspector

  – AWS Certified Welding Inspector (CWI) – No. 15052641

  Ông Trần Văn Vượng

  Chứng chỉ

  – ACCP Level III (No. 172350): RT, UT, MT, PT

  – ASNT NDT Level III (No. 172350): RT, UT, MT, PT

  Ông Nguyễn Quang Sáng

  Chứng chỉ

  – ASNT NDT Level III (No. 231155): RT, MT, UT, PT

  – PCN UT Level II 3.1, 3.2, 3.8, 3.9 (No. 310108)

  ISO 9712 UT Level III

  ISO 9712 PAUT Level III

  Ông Hoàng Hải Quân

  Chứng chỉ

  – IRATA Rope Access Level III (No. 3/35697)

  PCN UT Level II (No. 310110)

  API 510 (No. 82060)

  API 570 (No. 85560)

  CSWIP 3.1 Welding Inspector (613227)

  VAX014 Petzl PPE Verifier