• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Chính sách nhân sự

  Chính sách nhân sự

  Quyền lợi xứng đáng với hiệu quả lao động và năng lực cá nhân

  Đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ mọi mặt cho nhân viên

  Môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết cùng phát triển