• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Khảo sát, đo độ dày

  • Khảo sát, kiểm tra độ ăn mòn của vỏ và các cơ cấu tàu trong các kỳ lên đà sửa chữa và sự cố theo quy phạm của các cơ quan Đăng kiểm: DNV, LR, ABS, NK, BV, KR, IRS, RINA, VR…
  • Khảo sát và đo độ dày theo chương trình đánh giá CAP, CAS.
  • Khảo sát, đo độ dày sử dụng phương pháp tiếp cận leo dây (theo Quy phạm RIT)
  • Tư vấn, lập phương án, dự toán thay tôn cho Khách hàng