• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

    Phateco technical services joint stock company

    Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

    • English
    • Tiếng Việt

    Dự án Đánh giá ASME tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS)