• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

    Phateco technical services joint stock company

    Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

    • Tiếng Việt
    • English

    Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng để bán cho cán bộ chiến sĩ – Bộ Công An