• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

    Phateco technical services joint stock company

    Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

    • Tiếng Việt
    • English

    Khảo sát đo độ dày tôn tàu PV Oil Venus theo quy phạm Đăng kiểm DNV