• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

    Phateco technical services joint stock company

    Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

    • Tiếng Việt
    • English

    Mỏ Sư tử đen, Sư tử vàng, Sư tử nâu, Sư tử trắng, FPSO TBVN