• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  Ngày đăng: 12/04/2024

  Ngày 02/04/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PHATECO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên