• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

    Phateco technical services joint stock company

    Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

    • English
    • Tiếng Việt

    Dự án Nhà máy Nhựa đường Puma Energy – Đình Vũ