• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

    Phateco technical services joint stock company

    Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

    • Tiếng Việt
    • English

    Giàn Rạng Đông N1, Sư Tử Vàng CPP, MSP4, MSP9, Rồng DGCP of PVGAS SE