• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

    Phateco technical services joint stock company

    Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

    • English
    • Tiếng Việt

    Khảo sát đo độ dày tôn tàu Annie Gas 09 theo quy phạm Đăng kiểm NK&VR