• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Khen ngợi “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của Mr Nguyễn Xuân Hải – P.KTCN

  Ngày đăng: 12/07/2023

  Bao lãnh đạo công ty đã khen ngợi Mr Nguyễn Xuân Hải – P.KTCN có sáng kiến tốt trong phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”