• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Ông Hoàng Hải Quân

  Ngày đăng: 25/02/2019

  Chứng chỉ

  – IRATA Rope Access Level III (No. 3/35697)

  PCN UT Level II (No. 310110)

  API 510 (No. 82060)

  API 570 (No. 85560)

  CSWIP 3.1 Welding Inspector (613227)

  VAX014 Petzl PPE Verifier