• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Ông Trần Văn Vượng

  Ngày đăng: 25/02/2019

  Chứng chỉ

  – ACCP Level III (No. 172350): RT, UT, MT, PT

  – ASNT NDT Level III (No. 172350): RT, UT, MT, PT