• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Tổ chức du xuân đầu năm 2024

  Ngày đăng: 08/03/2024

  Ngày 02/03/2024 vừa qua, Ban Lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện tổ chức cho cán bộ nhân viên du xuân đầu năm tại các địa điểm: Chùa Địa Tạng Phi Lai – Chùa Cây Thị – Chùa Keo – Đền Đồng Bằng.