• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

  Ngày đăng: 04/12/2019

  Sáng ngày 02/04/2019, tại trụ sở chính PHATECO tại Hải Phòng, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PHATECO đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để nhìn lại kết quả hoạt động năm vừa qua cũng như đề ra phương hướng hoạt động sắp tới.

  Đại hội bắt đầu lúc 8h30 sáng với sự tham gia của 24/28 cổ đông sở hữu trên 69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PHATECO.

  Đại hội đã thông qua tất cả các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát chuẩn bị bao gồm các nội dung chính: kết quả hoạt động SXKD, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quĩ, thù lao công vụ HĐQT, BKS năm 2018 và phương hướng, kế hoạch năm 2019 …

  Đại hội cũng nhận được nhiều những ý kiến, đóng góp của cổ đông trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty như: Các biện pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại trong công tác marketing, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm việc làm, Công tác thu hồi công nợ, Công tác về các hoạt động tập thể trong Công ty…cũng như các góp ý về kế hoạch doanh thu và chia cổ tức năm 2019, thù lao công vụ HĐQT, BKS.

  Ông Trịnh Văn Ngư – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cũng đã có những giải đáp, trao đổi và chia sẻ rất gần gũi và chân thành với các cổ đông để cùng đưa ra phương án khắc phục, định hướng phù hợp nhất nhằm phát triển PHATECO trong thời gian tới đi đôi với trách nhiệm là bảo toàn đồng vốn và đảm bảo lợi nhuận cho các cổ đông.

  VŨ THỊ THU HIỀN